Del

Etableringen af CPH Kølecentral Vest er en centralisering af CPHs køleanlæg, der byder på flere spændende løsninger. Aktive Energi Anlæg A/S (AEA), der har totalentreprisen, har sammensat et team af højt specialiserede og erfarne samarbejdspartnere.

Øget behov i takt med CPHs vækst, forandringer i de globale vejrforhold og effektivisering af en række decentrale komfortkøleanlæg ligger til grund for etableringen af et nyt og fremtidssikret køleanlæg; CPH Kølecentral Vest, der centraliserer produktionen af komfortkøling i Københavns Lufthavne.

Den ny kølecentral etableres på et areal, nord for Lufthavnsboulevarden og umiddelbart vest for personaleparkering (P3), kaldet ”Petanquebanen”.

CPH Kølecentral Vest set fra sydsiden

Den røde markering indikerer placeringen af den centraliserede CPH Kølecentral Vest på ”Petanquebanen”

Ammoniak og sekundavand

Anlægget etableres med en kølekapacitet på 4 MW, men fremtidssikres yderligere, idet blivende installationer forberedes for udbygning med yderligere 6 MW kølekapacitet.

Løsningen anvender sekundavand fra tørholdelse af Øresundsforbindelsen som primær væske i vådkondensatorer og køletårne. Ammoniak er drivmidlet i kølemaskinen og består bl.a. af 4 stk. kompressorer, en lavtrykreceiver og 4 fordampervekslere.

De 4 fordampervekslere er koblet parallelt. I vekslerne, på den ene side, løber vand fra distributionsnettet til Københavns Lufthavn, der således køles og på den anden side løber ammoniak.  Ammoniakken pumpes ud i kondensatortårnene, hvor den kondenseres.

Imellem distributionsnettet og den samlet opbyggede kølemaskine, er der indsat en 28m³ buffertank, der adskiller distributionsnettet fra køleanlægget og minimerer start/stop af køleanlægget ved bl.a. lavlast scenarier.

I lavlast- og kolde perioder sikres leveringen af køling ved en frikøler på 250 kW i seriel forbindelse til køleanlægget.

Hvert køleaggregat indeholder en lokal Unisab III styring, der autonomt styrer og regulerer tilhørende kompressor. Hver kompressor er udstyret med overtrykspressostat KP7ABS. Unisab III kommunikerer med en fælles PLC, som indsamler samtlige driftsdata fra pumper, tryk- og temperaturtransmittere og øvrigt udstyr tilknyttet.

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk

 • Bygnings- og anlægsarbejde, ca. 560m² bygning samt ca. 380m² kølegård
 • Køle- og maskinanlæg med nominel køleydelse på 4 MW med tilhørende udstyr forberedt for udvidelse til 10MW
 • Rør- og smedearbejde samt teknisk isolering
 • SRO- og CTS anlæg inkl. integration med overordnede styringssystemer
 • Byggeri- og anlægsarbejder inkl. installationer
 • Bygning for transformerstation til forsyning af anlægget
 • Elforsyning og hovedtavle inkl. 10/0,4 kV transformerstation med kapacitet ca. 2×3 MVA
 • Projektering, myndighedsbehandling og projektledelse
 • Test, opstart, indregulering og eftervisning
 • Dokumentation, kvalitetssikring, sikkerheds- og sundhedsarbejde

Erfaring med komplekse løsninger

Totalentreprenøren AEA blev i foråret 2018 inviteret til at deltage i udbudskonkurrencen. Udbudsprocessen løb henover sommeren med AEA som vinder og underskrift af kontrakten den 21. august 2018.

Byggeperioden forventes at opstarte medio november 2018 og løber indtil ultimo maj 2019, hvor kølecentralen skal stå klar til levering af kølevand.

AEA har stor erfaring med totalentreprise af komplekse løsninger, hvorfor AEA’s projektansvarlige Bjarne Christensen og Anders Nicolajsen vil have høj fokus på kvalitet, økonomi, tid og risici under opførelsen af den ny kølecentral.

Erfaringen fra tidligere komplekse totalentrepriser, har givet AEA ekspertise i forudseende projektledelse, der sikrer et gnidningsfrit samarbejde mellem de forskellige leverandører, og dermed undgås potentielle forsinkelser og fordyrelser af projektet.

Underleverandører med rette viden

AEA’s projektledelse foregår med største selvfølge i tæt samarbejde med CPHs projektansvarlige Karsten Bendixen og Magnus Folmer Hansen.

Som totalentreprenør har AEA hovedansvaret og står for den overordnede projektledelse, kontakt til bygherre, rådgiver og myndigheder. I samarbejde med underleverandørerne udfører AEA test, opstart, indregulering og eftervisning af anlægget. AEA sikrer også, at dokumentation, kvalitetssikring, sikkerheds- og sundhedsarbejde lever op til de gældende krav og ønsker.

AEA har sammensat et totalentrepriseteam bestående af rådgivere og underleverandører med de rette erfaringer og kompetencer, der, gennem dagligt arbejde med projekter inden for forsyningsbranchen, har et stort fagligt engagement og kan løfte projektets maskin- og bygningsmæssige kompleksitet.

Som totalentreprenør har AEA opført flere centraler med assistance fra Arkikon, Østermark Entreprenørforretning, Johnson Controls, Kemp og Lauritzen og DME.

Underleverandører

 • Johnson Controls leverer kølemaskineri med tilhørende udstyr
 • Arkikon yder arkitekt – og ingeniørbistand
 • Østermark Entreprenørforretning varetager bygge- og anlægsarbejde
 • Kemp- og Lauritzen udfører smede- og rørinstallationer
 • DME leverer tavler, transformere og elinstallationer
 • Siemens udfører den overordnede styring

Minimale forstyrrelser

CPH og AEA samarbejder om at skabe så få forstyrrelser af den daglige trafik og arbejde, der foregår i området. Det kan dog ikke undgås med nogle enkelte ændringer og i forbindelse med etablering af byggepladsen flyttes busstoppestedet midlertidigt længere mod vest (mod biludlejningen), ligesom busbanen ved byggepladsen inddrages midlertidigt.

Der etableres mandskabsfaciliteter på den modsatte side af Lufthavnsboulevarden, hvorfor enkelte parkeringspladser inddrages midlertidigt. Generel håndværkertrafik i området må forventes, men alle vil gøre deres yderste for at tilgodese områdets daglige brugere.

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!