Anlægseksempler for biomasseanlæg

AEA er totalentreprenør af biomasseanlæg.

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde.

Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi.

I Danmark udgør biomasse indtil videre omkring 70% af forbruget af vedvarende energi. Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag.

AEA kan tilbyde energilæsninger baseret på kedelanlæg fyret med enten flis, træpiller eller halm.

Flis

Et fliskedelanlæg fra AEA kan anvende flis af forskellig beskaffenhed og fugtighed. Anlæggene designes individuelt i forhold til typen af flis, fugtighed, håndtering, lagring, forbrænding og røggasrensning. Ved tørre brændsler (op til ca. 25% fugt) renses røgen ofte i et filter. Ved fugtige brændsler (25-55% fugt) renses røgen ofte i en røggasskrubber.

Udover at rense røgen bliver røggassen kølet effektivt ned og kondenseringsvarmen udnyttet. Ved fugtige brændsler kan der således opnås anlægsvirkningsgrader på mere end 100%.

Afhængig af returvandets (kølevandets) temperatur kan anlægget suppleres med en absorptionsvarmepumpe for yderligere anlægsoptimering.

AEA kan tilbyde anlæg for produktion af enten varmt vand, hedtvand eller damp.

Træpiller

Et kedelanlæg fra AEA, fyret med træpiller, er typisk et mindre anlæg i størrelsen 1-4 MW.

Anlæggene er udviklet og designet til forbrænding f træpiller.

AEA kan tilbyde kompakte anlæg med et stort udvalg af standardløsninger, såsom silo, styring, askehåndtering og røggasrensning etc.

Ofte leveres anlæggene som en færdigbygget enhed i en solid klimaskærm, hvilket minimerer installationstiden. På grund af det kompakte design, er det også muligt at finde plads i eksisterende  bygninger.

Halm

Et kedelanlæg fyret ned halm stiller ofte krav til håndtering af svingende halmkvalitet. Et halmkedelanlæg fra AEA tager højde for disse forhold gennem langvarige og afprøvede teknologier.

Anlægget designes derfor ud fra disse forhold og valg af løsninger og komponenter opfylder nutidens krav til håndtering, optimal forbrænding, lavere emissioner og højere virkningsgrad.

Som yderligere tiltag kan AEA tilbyde at udstyre anlægget med et DeNOx anlæg, som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen, således at påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

Et AEA halmkedelanlæg kan suppleres med tilsatsfyring af andre brændsler f.eks. kornafrens, træpiller etc.

Skal jeres værk være næste reference vedr. biomasseanlæg?

Læs også AEA´s referenceliste