Del

Overskudsvarme

Supplement til varmeproduktionen til fjernvarmeværker, renseanlæg, gartnerier og industri.

Overskudsvarme og elafgift

Reglerne for overskudsvarme har tidligere været relativt komplicerede, hvilket har mindsket udnyttelsen af overskudsvarme pga. manglende forståelse af reglerne. Dette har betydet, at alt den energi som er gået til spilde ville kunne have bidraget til at dække Danmarks varmebehov.

Ved udnyttelse af denne overskudsvarme, bidrages der i stor grad til at opnå de 70% reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning.

Nye forenklede regler er trådt i kraft i 2020 med den hensigt at gøre det mere attraktivt for virksomheder, at udnytte deres overskudsvarme eller at levere varmen til et nærliggende fjernvarmeværk. Derudover er elafgifterne reduceret væsentlig, hvilket er en gevinst, da varmepumper fordelagtigt kan anvendes til at udnytte overskudsvarme.

Med disse nye regler er det både mulig for virksomheder at gøre en forretning ud af deres overskudsvarme og samtidig bidrage positivt til den grønne omstilling.

Udnyttelse af overskudsvarme med røggasveksler/economisere

AEA har siden virksomhedens start i 2004 haft fokus på design, projektering og etablering af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme som et supplement til varmeproduktionen.

AEA tilbyder mange løsninger til udnyttelse af overskudsvarme. F.eks. ved hjælp af en røggasveksler/economisere kan overskudsvarmen i røggasser og varmemedier genvindes, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse i virksomheden eller til glæde for fjernvarmeforbrugerne

Udnyttelse af overskudsvarme med varmepumper

Forestil dig, at en producent installerer en varmepumpe/køleanlæg for at sikre driften/kølingen af én af virksomhedens processer.

Kølingen er således nødvendig for virkemåden af processen og derfor er elforbruget til køleanlægget fritaget for elafgift (reduktion fra 89,9 til 0,4 øre/kWh).

Normalt vil køleanlægget kaste varmen ud til den omgivne udeluft, men i dette tilfælde vil varmepumpen sikre, at overskudsvarmen leveres til et højere temperaturniveau, hvor energien kan udnyttes. Varmepumpen er altså et anlæg, der både varmer og køler, hvilket hidtil har været vanskeligt at håndtere under de gamle regler. De nye regler giver imidlertid mere klarhed.

AEA tilbyder projektering, installation og idriftsættelse af el-drevne varmepumper samt absorptionsvarmepumper. Vi samarbejder med førende producenter af varmepumper. Producenternes mangeårige erfaringer kombineret med deres ekspertise inden for optimering af varmeproductionsanlæg og procesanlæg sikrer, at du får den bedst mulige løsning – både teknisk og driftsøkonomisk.

Offentlige erhvervstilskud

Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark.

For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type spare tiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

3 parametre sætter grænser for, hvor meget I kan få i tilskud. Så meget kan der ydes i tilskud:

  • I kan maksimalt få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid
  • I kan kun få en del af omkostninger til projektet dækket af tilskuddet. Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse.
  • Små virksomheder op til 50 %
  • Mellemstore op til 40%
  • Store virksomheder op til 30%
  • Et projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Ansøgere konkurrerer om at opnå tilskud ud fra det beløb, der søges: Jo lavere tilskud man ansøger om, jo større sandsynlighed er der for at få det.

Der kan løbende ansøges om tilskud ved energistyrelsen, bemærk at der løbende vil blive offentliggjort nye ansøgningsrunder.

Kilder:
https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

Vær på forkant med udviklingen indenfor bæredygtige og miljørigtige anlæg til din energiproduktion.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i den nyeste viden om fjernvarme og kraftvarmeanlæg.

Ja tak – jeg tilmelder mig straks