Eldrevne varmepumper

Funktion

Denne type varmepumpe drives af el alene.

Ved at trække energi (varme) ud af en energikilde, producerer den eldrevne varmepumpe en mellemtemperatur varmeenergi, der kan anvendes som f.eks. fjernvarme.

Energikilden kan være mangeartet f.eks. røggas, afkastluft, spildevand, grundvand, vand fra solvarmeanlæg m.m. (se nedenfor).

Mange anvendelsesmuligheder

Eldrevne varmepumper er meget fleksible og kan derfor anvendes både på varmeværker og på industrivirksomheder, hvor skjulte ressourcer ønskes udnyttet med henblik på energioptimering.

Anvendelsesmulighederne er mange. Som eksempler kan nævnes:

  • Tilslutning efter en economiser på en gaskedel, hvor restvarmen i røggassen fra kedlen udnyttes yderligere. Dette medfører, at kedelvirkningsgraden forbedres væsentligt.
  • Typisk til omkring 110%.
  • Tilslutning til en LT-veksler på en gasmotor, hvorved kondenseringsvarmen i røggassen fra motoren kan udnyttes optimalt. Motorens virkningsgrad forøges med omkring 8-9%.
  • Tilslutning til diverse kølekredse på en motor, så forbrændingsluften til gasmotoren afkøles.
  • Tilslutning efter produktionsapparat f.eks. en papirmaskine, hvorved restvarmen i afkastluften fra tørreprocessen udnyttes med henblik på at producere fjernvarme eller procesvarme.
  • Tilslutning på et rensningsanlæg, så spildvarmen fra det rensede spildevand kan opgraderes til fjernvarme.

Én varmepumpe kan have en eller flere af de nævnte funktioner, alt afhængig af, hvordan den tilsluttes det eksisterende anlæg. Varmepumpens COP værdi afhænger af den valgte funktion eller kombination af funktioner. COP (Coefficient Of Performance) angiver, hvor meget energi en varmepumpe producerer i forhold til den mængde energi, der tilføres varmepumpen.

Flere varmepumper kan desuden med fordel kobles parallelt sammen, så de udgør et samlet anlæg.

Se anlægs eksempler her