Projekt beskrivelse

Udskiftning af ældre biogasmotor til
ny Jenbacher JMS 208 biogasmotor


Baggrund

Af projektleder Kasper Juul Vestergaard

På Hjørring vandselskabs søndre rensningsanlæg, har man et biogasanlæg, som afgasser slammet fra rensningsprocessen. Biogassen udnyttes af en biogasmotor, som omdanner biogassen til elektricitet og varme.

I juli 2016 valgte Hjørring vandselskab A/S, at indgå en aftale med AEA om at lade deres ældre biogasmotor udskifte til en ny. Af hensyn til den nye motors levetid bliver det eksisterende gasbehandlingsanlæg også opdateret for at fjerne svovlbrinter, siloxaner og silicium, samt forøgelse af gastrykket til over 80 mbar. Samtidig med udskiftningen af motoren skal motorcellen have en lettere renovering, som Hjørring vandselskab selv skal forestå, i tæt samarbejde med AEA. Hjørring vandselskab har eget, kvalificeret personale, som også skal fjerne de eksisterende installationer, som ikke kan genbruges. Udskiftningen af denne motor, er en opgave, som vi glæder os meget til, at udføre sammen med Hjørring vandselskab.

Leverancen omfatter installation af den nye motor, som leveres af GE Jenbacher. Motoren yder maksimalt 249 kW elektricitet og 319 kW varme. Elektriciteten leveres ud på el nettet og varmen bruges til opvarmningen af biogasanlæggets rådnetanke, samt kontorbygninger, værksteder, garager m.v.

I leverancen indgår blandt andet: En højtemperatur røggasvarmeveksler, smøreolieanlæg, ventilationsanlæg, tørresystem for affugtning af biogassen, aktivt kulfilter for rensning biogassen, gasblæser for trykøgning af biogassen, nødkøler.

Projektdagbog

Af projektleder Kasper Juul Vestergaard

Teknikrum:

Motorcelle:

Udvendigt:

Projektering af teknikrum

PI-diagrammet, som skitsere princippet for opbygningen af anlæggets tekniske detaljer er ved at blive udarbejdet.

Projektering af motorcelle

I henhold til PI-diagrammet, laves der en 3D tegning, for at placeres komponenterne korrekt i motorcellen og de øvrige rum.

Projektering af komponenter på tag

Inden der placeres komponenter på taget, skal dette understøttes med bæringer. Derfor foretages der beregninger mv. for bæringernes dimensioner.

Eksisterende teknikrum

I teknikrummet står el tavler, pumper, varmeveksler og rørføringer. Under udførelsen skal nogle komponenter fjernes og andre blot ændres.

Eksisterende motor

Den eksisterende motor er en ældre MAN motor, som kan producere 160 kW el ved maksimal drift. Denne skal fjernes, så den nye motor kan installeres på samme plads.

Tag med diverse luftafkast

På taget skal der placeres ventilation, nødkøler og gasaffugter. Samtidig skal tidligere luftafkast afblændes. Under loftet i motorcellen skal der udføres bæringer for komponenterne på taget.

Pladevarmeveksleren for nødkøler

I teknikrummet er pladevarmeveksleren for nødkølerkredsen installeret og rørføringen er så småt i gang.

 

Hultagning til ny røggaskanal

Bagved bygningen skal røggasvarme- veksler og lyddæmper placeres. Derfor laves der et Ø 750 mm. hul for gennemføring af røggaskanalen. Røggasvarmeveksleren er allerede placeret på fundament. Denne skal udtage spildvarmen fra røggassen og bidrage med omkring 142 kW varme til centralvarmen.

Hultagning for ventilation

På taget er hultagningen for ventilationens indblæsning i gang. Der laves et Ø800 mm. hul til indblæsning og 600*1200 mm. hul til afkast.

Ny cirkulationspumpe

Den nye cirkulationspumpe for motorkredsen er installeret og der er koblet til den eksisterende centralvarme.

Bæringer for tag

I motorcellen er der ind under loftets betondæk lagt 2 stk. HEB 240 stålbjælker. Bjælkerne spænder 5 meter og vejer 500 kg hver. Disse skal bære komponenterne på taget samt den kommende traverskran over den nye motor.

Platforme for komponenter på tag

På taget er der lavet platforme for ventilationsanlæg, gasaffugter og tørkøleren for nødkølerkredsen.

Eksisterende el tavler fjernet

I teknikrummet er el tavlerne til den gl. motor blevet fjernet. Arbejdet har Bygherre selv forestået.

Eksisterende motor fjernet

I motorcellen har Bygherre sørget for at fjerne den eksisterende motor og arbejdet med istandsættelsen af motorcellen er godt i gang. Samtidig er den nye traverskran blevet installeret.

Affugter for biogassen er placeret

På taget er aggregatet for affugtningen af biogassen blevet løftet op på sin platform. Affugteren skal sørge for at biogassens fugtighed bliver sænket, i forhold til det aktive kulfilter, som skal rense biogassen efterfølgende.

Føringsveje

Elektrikerne er i fuld gang med at montere nye føringsveje, samt frekvensomformere. Enkelte kabler er på vej ud til de nye komponenter.

Varmerør og indblæsningsspjæld

I motorcellen er smeden i gang med at installere nye rør for motorens varme- produktion. Varmen skal afsættes gennem det eksisterende centralvarmeanlæg. Ventilationens indblæsningsspjæld er monteret på loftet, så der kan ledes frisk luft ind til den nye motor

Tørkøler er placeret

På taget er den nye tørkøler blevet løftet op på sin platform. Tørkøleren skal sørge for at evt. overskudsvarme altid kan fjernes, hvis centralvarmen ikke kan aftage alt effekten. Motoren skal helst køre mest muligt elektricitet ud på nettet og derfor skal varmen altid kunne afledes.

Indbaksning af nye el tavler

Sammen med leverance af motoren er de nye el tavler også blevet leveret. Der er leveret en effekttavle og en styringstavle. Begge er fra GE Jenbacher.

Indbaksning af ny motor

Så kom den store dag, hvor den nye motor blev leveret. Den er ankommet på sætte- vogn fra Østrig. På billedet er motoren netop løftet af sættevognen og kranen løfter den hen til fire ”rulleskøjter”, som skal bruges til at bakse motoren ind på plads.

Ventilationsaggregater

På taget er ventilationsaggregaterne, til motorcellen, blevet hejset op og monteret på de forberedte platforme. Ventilatoren kan flytte 11.000 m³ luft pr. time, ved fuld last.

Installation af kabler i nye tavler

De fleste kabler er ved at være installeret og monteret i de nye el tavler.

Tilslutning af motor

Røggaskanalen for motoren er ved at blive monteret. Motorens gasrampe er monteret og kabler til generator er tilsluttet klemmerne.

Montage af lyddæmper og isolering

Udenfor er lyddæmperen monteret og isolatørerne er godt i gang med isoleringsarbejdet.

Kold-test af el-installationen

De fleste kabler er ved at være installeret og monteret i de nye el tavler. Installationen bliver kold-testet, så alt virker ved idriftsætning.

Idriftsætning af motoren

Tilslutningen af motoren er så fremskredet, at motoren nu kan idriftsættes og indreguleres.

Spjæld for by-pass af røggasvekslere

Der monteres et spjæld, som kan lede røggassen udenom røggasveksleren, når der ikke er behov for fuld varmeeffekt. Det er tilfældet om sommeren. Røggaskanalen er færdig.

Et færdigt teknikrum

Teknikrummet er færdigt. Alle isoleringskapper af plastik er udskiftet til aluminiumskapper, for at installationen syner ens.

En færdig motorcelle

Motoren er færdigisoleret, bæringer er malet og motoren producerer el til nettet. AEA har også sørget for forhøjet pristillæg for den elektricitet, som leveres til nettet, så tilbagebetalingstiden bliver væsentlig kortere.

Den færdige installation på taget

På taget er alle aggregater i drift og hjælper til at motoren har optimale driftsbetingelser.