Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg til Dronninglund Fjernvarme


Europas største solvarmeanlæg nu færdigbygget i Dronninglund

Efter et lille år står Europas største solvarmeanlæg nu færdigbygget i Dronninglund. Med et damvarmelager på 60.000 m3 og et solfangerfelt på hele 37.000 m2 vil det i fremtiden sikre Dronninglund Fjernvarmes forbrugere kan få ca. 50% af det årlige varmeforbrug dækket med miljøvenlig solvarme.

AEA har i forbindelse med opførelsen af anlægget leveret bygninger og tekniske installationer i den eksisterende varmecentral på Søndervang, samt på det nye solvarmeanlæg.

På solvarmeanlægget omfatter AEA´s entreprise levering af teknikbygning, som også indeholder mødelokale, kontor, køkken, toilet/omklædning, værksted og lagerrum.

For at varmen kan nå ud til forbrugerne i byen har vi leveret de tekniske installationer i bygningen herunder vekslere, pumper, ventiler, filtre m.m.

Til at optage udvidelse af væsken i solfangeranlægget er der installeret en 100m3 lagertank, samt trykholdesystem.

AEA har som vist på billederne af damvarmelageret leveret dyse arrangement i rustfrit stål, som sørger for at lede vandet ind og ud af lageret igen i de rette niveauer.

Solvarmecentral AEA, damvarmelager

For at anlægget kan producere mest mulig varme når solen skinner har AEA leveret et komplet styringsanlæg. I denne forbindelse er DME anvendt, som underleverandør på styringsanlægget og Lillegaarden A/S til elinstallationsarbejder.

På den nye central findes de nye solvarmeveksler som ses på billederne. Veksler installationen kan i alt levere 26 MW varme med fuld solstråling.

Solvarmecentral AEA, damvarmelager

Solvarme veksler ny central AEA, damvarmelager

På den eksisterende central på Søndervangs Allé er de eksisterende biooliekedler erstattet af en ny 5 MW hedtvandskedel, som leverer varme til en absorptionsvarmepumpe. Varmepumpen kan ved fuldlast levere ca. 4 MW varme. Der er herudover leveret en 10 MW varmtvandskedel som spidslastkedel. De nye kedler er leveret med brænder for bioolie economiser.

Kølemaskinen på Søndervangs Allé er leveret fra Danstoker. Maskinen er som vist på billedet isoleret med Armaflex for at minimere varmetabet fra maskinen.

Hedtvands kedel Søndervang AEA, damvarmelager


Nedbrydning på Søndervangcentralen

Af projektleder Mark Lange og projektleder Vagn Andreasen

Der hersker stor aktivitet hos Dronninglund Fjernvarme. Både ved det nye store damvarmelager samt på den eksisterende varmecentral på Søndervangsvej.

Solvarmecentral AEA 3

I forbindelse med det nye solvarmeanlæg får Dronninglund Fjernvarme etableret et damvarmelager på ca. 60.000 m³ i en tidligere grusgrav vest for Dronninglund. Damvarmelageret, der er 16 m dybt, har form som en omvendt pyramidestub.

Solvarmeanlæggets varmeproduktion varierer hen over året afhængig af solindstrålingen på solfangerne. Ved hjælp af damvarmelageret er det muligt at oplagre varmen og anvende den i forhold til værkets varmeaftag. Derved kan halvdelen af værkets varmeforbrug dækkes.

Solvarmecentral AEA 3

Til damvarmelageret har AEA leveret og installeret ind- og udløbsrør med dyser samt de følere, der er monteret i lageret.

Solvarmecentral AEA 2

I begyndelsen af maj måned påbegyndte vi nedbrydningsarbejdet på Søndervangcentralen. Her blev de to eksisterende biooliekedler med brændere, eltavler m.m. samt en eksisterende hydrofor demonteret og fjernet.

En del af det eksisterende maskinanlæg på centralen skal genanvendes. Det drejer sig f.eks. om en røggasveksler, som var monteret på den ene biooliekedel, olieringanlægget med tilhørende pumper, skorstenen samt dieselolietanken til nødstrømsanlægget.

Vi er nu i gang med forberedelserne til indsætning af de nye kedler og absorptionsvarmepumpen og er bl.a. startet op på smedemontagen.


Solvarmecentral med tilbehør til nyt 35.000 m² solvarmeanlæg

Af salgskonsulent Jens Møller Jakobsen og projektleder Mark Lange
 

Primo marts 2013 blev der indgået kontrakt mellem Dronninglund Fjernvarme og AEA vedr. udførelse af teknikentreprisen for et af verdens største solvarmeprojekter. Et projekt, der omfatter et 35.000 m² solfangerfelt og et såkaldt damvarmelager på 60.000 m³.

Anlægget vil kunne forsyne Dronninglund Fjernvarmes forbrugere med ca. 50 % af det årlige varmeforbrug.

AEA skal bl.a. levere og installere følgende hovedkomponenter:

  • Indføringsrør i rustfast stål til damvarmelager samt tre fordelingsdyser i damvarme lageret
  • Teknikbygning med pumper, varmevekslere, regulerings- og afspærringsventiler, samt et nødstrømsanlæg ved solfangerfeltet på Lunderbjerg 8

Solvarmecentral AEA

AEA skal også udføre ombygninger på Søndervangscentralen og bl.a. levere og installere følgende:

  • To nye biooliekedler, hvoraf den ene kedel skal levere hedtvand til drift af en absorptionsvarmepumpe, som også leveres og installeres af AEA
  • Komplet styring og regulering af begge centraler med et nyt SRO-anlæg, som via lyslederkabler forbindes mellem de to centraler, således driften kan overvåges fra alle centraler
  • Tilpasning af det nye anlæg til eksisterende SCADA

Solvarmecentral AEA

AEA starter på teknikentreprisen primo april. Damvarmelageret bliver det første, der skal færdiggøres, da lageret skal fyldes med blødgjort vand inden efteråret. AEA skal levere et midlertidigt vandbehandlingsanlæg til påfyldningen af damvarmelageret.

Arbejdet på solvarmecentralen påbegyndes, når grunden omkring damvarmelageret er gjort klar.

Fra begyndelsen af maj 2013 påbegyndes arbejdet på varmecentralen på Søndervangsvej med udtagning af to gamle kedler og forberedelse til indsætning af de nye kedler og absorptionsvarmepumpen.

 

 

Ovevejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!