Projekt beskrivelse

Etablering af energianlæg til renseanlæg

Af Sven Eric Sørensen

Baggrund

Vandmiljø Randers A/S, ”Randers Centralrenseanlæg”, ønskede at ændre det bestående biogasanlæg for fremtidig modtagelse og behandling af spildevand fra Randers Kommunes affaldsterminal.

Ændringerne omfatter etablering af anlæg for sammen- og varmebehandling af renseanlæggets slam, udvidelse af anlæg for udnyttelse af biogas (større gaslager, gasmotor og kedelanlæg) samt opgradering af separat biologisk rensetrin til behandling af rejektvand.

Randers Kommune godkendte dette, idet indretning og drift lever op til miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelser vedrørende anvendelse af den mindst forurenede teknologi og de bedste miljøbeskyttende foranstaltninger.

Herefter blev opgaven sendt i udbud, som Aktive Energi Anlæg A/S vandt og blev tildelt kontrakt ultimo april 2019.

Projektet

Som totalentreprenør skal Aktive Energi Anlæg A/S levere, etablere og installere et komplet designet energianlæg med kedler, brændere, biogas generatoranlæg, gaskonditionering, skorsten, røgrør, vekslere og med tilhørende nye rørinstallationer og ombygning af eksisterende. VMR forestår selv el-installation og styring af varmekredse m.v.

Kedelanlægget er beregnet for drift med biogas, dog kan den ene kedel også køre på naturgas. Generatoranlæggene kører udelukkende på biogas.

Desuden indgår demontage af de af Randers Centralrenseanlæg ønskede komponenter, samt omkobling af eksisterende kedel og motorinstallation for kortest mulig midlertidig drift, indtil den komplette nye installation er tilendebragt.

AEA har indgået aftale om levering af generatoranlæg fra firmaet 2G i Tyskland, som bygger og udvikler gasmotorer, der bl.a. udmærker sig ved en høj el-virkningsgrad, og som passer perfekt ind på det danske marked for mindre generatoranlæg. Den høje el-virkningsgrad og det innovative design, var stærkt medvirkende årsag til valget af AEA som leverandør, efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Aktive Energi Anlæg A/S skal etablere det nye anlæg i én af de eksisterende bygninger, ”nye opstillingsrum”, se skitse.

I forbindelse med overholdelse af støj og emissionsgrænser, sørger Aktive Energi Anlæg A/S for dokumentation/beregninger i forhold til miljøgodkendelsen.

Opstart af anlægget sker ultimo 2019, således der kan leveres strøm på nettet inden 31. december, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være primo 2020.

 

 

I forbindelse med vores igangværende projekt hos Vandmiljø Randers hvor vi som totalentreprenør skal levere og installere et komplet designet energianlæg bestående af 2 stk. Viessmann kedler med Weishaupt brændere, 2 stk. biogas generatoranlæg fabrikat 2G samt gaskonditionering, har vi netop i dag fået leveret de 2 kedler som skal levere varme til processen sammen med gasmotorerne. Og som det ses på filmen her, gik det helt som planlagt. Kedlerne blev herefter placeret i det nyrenoverede kedelrum efter Troels’ anvisninger og næste step er etablering af veksler- og rørsystemer, samt indsætning af generatoranlæg senere på måneden.

Aktive Energi Anlæg A/S kan som teknisk rådgivende totalentreprenørvirksomhed tilbyde design, projektering og udførsel af energianlæg til renseanlæg og vandværker på en økonomisk optimal måde samt med mindst mulig miljømæssig belastning.