Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg på Fuglebjerg Fjernvarmeanlæg

AEA er hovedentreprenør på solvarmeanlægget i Fuglebjerg.
Følg med i projektet og læs om de konkrete udfordringer i projektdagbogen herunder.

Af projektleder Kasper Juul Vestergaard

I september 2015 stillede Bestyrelsen for Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a. forslag til Generalforsamling om opførelsen af et nyt solvarmeanlæg, der skal supplere det eksisterende flis anlæg. Efter en udbudsrunde valgte Fuglebjerg i marts 2016 Aktive Energi Anlæg (AEA) som hovedentreprenør til etablering af solvarmeanlægget; en opgave som vi glæder os meget over at få lov til at udføre.

Leverancen omfatter levering og installation af et komplet solvarmeanlæg, med et samlet solpanelareal på 10.584 m².

Anlægget vil dække ca. 20 % af værkets årsproduktion, med en årlig energiproduktion på minimum 5600 MWh.

I leverancen indgår solfangerpaneler, præ-rør i jorden, alle rør-, smede- og isoleringsarbejder på centralen samt styring og el installation til anlægget. Fuglebjerg fjernvarme bygger sideløbende med solvarmeanlægget en ny varmeakkumuleringstank, som kan indeholde 3500 m³ varmt vand.

Inden installationen af rør, pumper, veksler mv. påbegyndes i teknikrummet skal den tidligere halmkedel rives ned og bortskaffes hvorefter rummet istandsættes.

En udfordring i projektet er, at frem- og returledninger til solfeltet skal krydse Næstved Landevej, som er en statsvej og dermed er omfattet af særlige regler herfor. Samtidig er der en række niveauforskelle langs vejen, som gør, at vi skal bore ret dybt. Derfor skal vi starte underboringen med lang afstand til vejen, for at undgå for stor krumning på transmissionsledningens rør.

Projektdagbog:

Teknikrum

Solpaneler

Ny akkumuleringstank

Fuglebjerg-AEA-1

Fuglebjerg-AEA-2

Fuglebjerg-AEA-3

Projektering af teknikrum

Tegningen over maskininstallationen er ved at blive udarbejdet, samtidig med at komponenterne dimensioneres og bestilles.

Projektering af solfangerfelt

Udformningen af solfangerfeltet er ved at blive defineret og placeret på matrikeltegningerne. Derved kan rørføringer og komponenter dimensioneres.

Projektering af ny akkumuleringstank

Tankleverandøren har udarbejdet en arbejdstegning, som de fremstiller og bygger tanken efter.

Eksisterende halmkedel

På varmeværket står der en ældre halmkedel, som ikke har været i brug i mange år. I det rum, hvor indføringen til halmkedlen er placeret, skal der etableres et nyt teknikrum. I teknikrummet skal der stå cirkulationspumper, varmeveksler, m.v.

Klar til 10.584 m² solpaneler

Fuglebjerg Fjernvarme har erhvervet et nærtliggende areal, på omkring 6 ha. På arealet, skal der placeres 10.584 m² solpaneler. Varmen fra solpanelerne skal overføres til varmeværket, via en 300 meter transmissionsledning i jorden.

Her opføres den ny akkumuleringstank

På arealet, ved siden af varmeværkets brovægt, skal den nye akkumuleringstank opføres. Der bliver ryddet et område, hvor udgravningen til fundamentet finder sted. Der skal nedgraves rør fra teknikrummet til tanken.

2016-04-13_Halmkedel kranes ud, vendt_799x600

2016-04-13_landmåleren har sat de første pæle_800x600

2016-04-27-Akkumuleringstank_800x600

Demontage af halmkedel

Halmkedlen er blevet skåret i mindre stykker, således at det er muligt at løfte delene ud gennem taget på varmeværket. På billedet er det kedlens posefilter, som bliver hejst ud med en mobilkran.

Solfangerfelt afmærkes

På det nærtliggende areal, har en landinspektør afmærket hjørnerne til solfangerfeltet. Dermed kan det kontrolleres at solfangerfeltet kan være indenfor lokalplanens definerede område.

Fundament til akkumuleringstank

Der er blevet udgravet til akkumuleringstankens fundament og etableringen af fundamentet er ligeledes næsten færdigt.

2016-05-23-Teknikrummet_800x600

2016-05-17-Solfangerfelt_800x600

2016-05-11-Akkumuleringstank_800x600

Klargjort teknikrum

Teknikrummet er blevet i stand sat. Huller og revner, i væggene, er blevet muret efter. Der er monteret nye lofter og rummet er blevet malet. På gulvet er der lagt nye klinker og afløb.

Brakpudsning før nedramning

Arealet til solfangerne afventer en kommende nedramning af profiler til montage af solfangerne. Inden nedramningen skal arealet brakpudses, så der kan spændes snore i 30 cm højde.

Montering af diffuser

Opførelsen af akkumuleringstanken er igangsat. Inde i tanken er den øverste diffuser ved at blive monteret. Diffusere sørger for at vandet i akkumuleringstanken ikke opblandes. Dermed kan der opnås en lagdeling, af varmen, i akkumuleringstanken.

2016-05-23-Teknikrum_800x600

2016-05-23-Solfangerfelt_800x600

2016-05-23-Akkumuleringstank_800x600

Præfabrikerede rør

Smedene, som skal lave rørinstallationen i teknikrummet er ankommet, sammen med en stor mængde præfabrikerede rør. Rørene er lavet efter en 3D måltegning og er klar til installation.

Nedramning af stålprofiler

På det nærtliggende areal, er nedramningen af stålprofiler begyndt. Profilerne nedrammes med en specialmaskine, som placerer profilerne indenfor +-5mm. nøjagtighed.

Status på akkumuleringstank

Arbejdet med akkumuleringstanken skrider fint fremad.

2016-05-26-Teknikrum_800x600

2016-05-26-Styret underboring_800x600

2016-05-26-Montage af diffuser_800x600

De første stålrør

De første DN 150 stålrør er blevet installeret i forbindelse med indføringen til teknikrummet.

Styret underboring

Foringsrørene til transmissionsledningen, under Næstved Landevej, er næsten installeret. Det venstre rør ligger, hvor det skal, mens det højre rør mangler at blive trukket de sidste få meter. Foringsrørene bliver lagt via en styret underboring. Arbejdet kan dermed udføres uden at genere trafikken. Tre rørlængder, af transmissionsledningen, ligger klar til at blive trukket ind i foringsrørene efterfølgende.

Montage af midterste diffuser

Arbejdet med akkumuleringstanken skrider fint fremad. Den midterste diffuser skal snart monteres i akkumuleringstanken.

2016-06-09 08.56.15_800x600

2016-06-09 09.23.46_800x600

2016-06-09 14.04.21_800x600

Indbaksning af glykoltank

I teknikrummet er glykoltanken, på 30m³ blevet bakset ind på plads. De præisolerede rør, som kommer op af jorden, er blevet placeret og fikseret.

Montage af solfangerpaneler

I solfeltet er næsten alle profiler ned- rammet og 80 % af solfangerpanelerne er blevet leveret og monteret. Udgravningen af transmissionsledningen er foretaget, helt hen til solfeltet og transmissions- ledningen er næsten lige så langt.

Nye højder for akkumuleringstanken

Den nye akkumuleringstank har nået nye højder. Der mangler én ring, inden tankens fulde højde er nået. Når tanken er færdig bliver totalhøjden omkring 24,3 meter.

2016-06-20_Fuglebjerg_teknikrum

2016-06-20_Fuglebjerg_opstanderør

2016-06-20_Fuglebjerg_akkumuleringstank

Placering af hovedkomponenter

I teknikrummet er varmeveksler, pumper, flowmåler, ventiler, m.v. ved at være installeret.

Levering af opstanderrør

Isoplus har leveret opstanderne til solfeltet. Dermed er alle rør klar til at blive svejset sammen og gravet ned.

Endelig højde

Den sidste ring, på den nye akkumule- ringstank, er blevet monteret og dermed har tanken nået sin fulde højde. På tankens højre side, kan man se rørene, som går til de respektive dyser, i tanken. Disse skal kobles til rørene i teknikrummet.

2016-06-28-Teknikrum_800x600

2016-06-28-Solfangerfelt_800x600

2016-06-28-Akkumuleringstank_800x600

Placering af ekspansionsbeholdere

I teknikrummet er ekspansionsbeholder- ne blevet installeret ved siden af glykoltanken.

Sammensvejsning af opstandere

I solfeltet er opstanderrørene ved at blive svejset sammen, inden de skal graves i jorden.

Indvendig rengøring

Akkumuleringstanken er svejset færdig og tanken er ved at blive rengjort indvendigt, inden der skal fyldes vand på. På billedet kan man se den midterste og den øverste diffuser, i skæret fra projektørerne. De er omkring 2,5 meter i diameter.

2016-07-13-elinstallation

2016-07-13-opstanderrør

2016-07-13-akkumuleringstank

El tavle og elinstallation

I teknikrummet er elektrikerne godt i gang med at installerer eltavlen og trække kabler til komponenterne.

Færdigsvejste opstandere

I solfeltet er opstanderrørene svejset sammen. Omkring hver svejsning, skal det monteres en samlemuffe for isolering. Herefter kan rørene graves i jorden.

Opbygning af stillads

Rørene til akkumuleringstanken, fra teknikrummet, er blevet trukket i jorden. Nu er montører ved at bygge et stillads omkring tanken til isolatørerne.

teknisk-isolering

nedgravning

isolering-af-tank

Teknisk isolering

Rørene i teknikrummet er ved at blive isoleret med lamelmåtter, som afslutningsvis beklædes med aluminiumsplader.

Nedgravning af opstandere

I solfeltet er opstanderrørene ved at blive gravet ned i jorden. Når rørene er gravet ned, kan de sidste solfangere blive monteret.

Isolering og beklædning af tank

Akkumuleringstanken er blevet isoleret og efterfølgende beklædt med blikplader, som matcher værkets øvrige bygninger.

teknikrum-faerdigt

solfangerfelt-faerdigt

akkumuleringstank-faerdig

Teknikrum færdigt

Komponenterne i teknikrummet er blevet beklædt med formsyede isoleringspuder. Dermed er teknikrummet færdigt og klar til at formidle varmen fra solfangerpanelerne ud til værkets distributionsledninger.

Solfangerfelt færdigt

De sidste rør er gravet ned i jorden og de sidste solfangerpaneler er blevet monteret. Der er blevet fyldt væske i rørene og solfangerpanelerne og når solen skinner, bliver der produceret varme til gavn for Fuglebjerg Fjernvarmes forbrugere.

Akkumuleringstanken er færdig

Stilladset omkring akkumuleringstanken er fjernet og der er lavet en jordvold omkring bunden af tanken. Tanken kan nu lagre overskudsvarmen, som bliver produceret fra solfangerfeltet.

fuglebjerg-afsluttet

Læs hvad pressen skrev:

Energy Supply, den 21. juni 2016: AEA og Arcon Sunmark installerer solvarme i Fuglebjerg

Dansk Fjernvarme, den 12. oktober 2016: Solvarmeanlæg i Fuglebjerg indviet

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!