Projekt beskrivelse

SSF Energi udskifter 18 år gammel fliskedel

Baggrund

Af projektleder Morten Balle Poulsen

Hos Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab (SSF) forsyner man området med både varme og elektricitet. Til dette har man tre forskellige produktionsapparater – en biogasmotor som producerer både el og varme, en fliskedel til varmeproduktion samt en oliekedel som back-up for de to andre produktionsenheder. Det er fliskedelanlægget, som man nu er klar til at udskifte.

Fliskedlen har 18 år på bagen, hvilket betyder, at den teknologiske tidsalder har indhentet kedlen. Man er kommet langt miljømæssigt og produktionsteknisk på de knap 20 år, kedlen har stået i Snertinge, hvilket betyder, at de nye fliskedler i dag brænder langt mere økonomisk og miljørigtigt.

SSF Energiselskab har valgt et entrere med Aktive Energi Anlæg i forbindelse med udskiftningen af den gamle fliskedel. Der er tale om en total entreprise, hvor en ny 1,1 MW fliskedel fra Justesen installeres.

For at fremtidssikre det nye anlæg mest muligt, skal så meget som muligt af brændslet til kedlen udnyttes. Derfor installerer AEA også en Thermax absorptionsvarmepumpe, som skal udtrække energi fra røggassen inden den ledes videre til skorstenen. Den ekstra energi, som skabes ved denne proces betyder, at den gamle oliekedel skal køre endnu mindre end den gør nu. Dette er en stor forbedring miljømæssigt, og kommer også til at have en positiv økonomisk betydning, idet man ikke vil være afhængig af oliepriserne.

Ud over fliskedel og absorptionsvarmepumpe står AEA også for en ny røggasveksler, el og styring samt indkøring.

Projektdagbog

Produktionshallen inden optimering

Det nye anlæg skal installeres i den eksisterende bygning. Derfor skal den gamle kedel ud, før den nye kan komme ind.

 Sådan ser det ud inde i en fliskedel, som brændt i 18 år.

Der gøres plads til det nye anlæg

 Den gamle fliskedel er nu rykket ud, så der er plads til den nye.

 

 

 Der er behov for storskrald, når der skal udskiftes anlæg.

Det nye anlæg ankommer

 På lastbilens lad ses dele af fliskedlen.

Lastbilen måtte bakke helt ind i hallen, for at man kunne indsætte den nye fliskedel.

 Fundamentet til kedlen er placeret.

Ovenpå fundamentet placeres den vandkølede rist, som fordeler flisen således, at en god og jævn forbrænding sikres.

Sidste del af kedelanlægget er varmtvandskedlen. Det er her, energien fra flisforbrændingen veksles over i fjernvarmevandet, som cirkulerer inde i kedlen. Efterfølgende ledes fjernvarmevandet ud til SSF Energiselskabs forbrugere, eller gemmes i en akkumuleringstank til senere brug.

De sidste dele installeres

Fliskedel - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

På billedet ses fliskedlen færdigsamlet. Vandrørene er tilsluttet fliskedlen og el-montagen pågår.

Fliskedel - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

Den eksisterende flisindføring skal genbruges og er på billedet blevet forbundet med fliskedlen.

Fliskedel - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

Billedet viser fliskedlen set indvendig fra. Det ildfaste murværk er monteret, og i bunden af billedet ses trapperisten.

Absorptionsvarmepumpe - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

Her ses absorptionsvarmepumpen, som på billedet her netop er leveret. Næste opgave er at forbinde varmepumpen med vandrør og elektriske forbindelser.

Absorptionsvarmepumpe - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

Den kommende tid skal el-installationen færdiggøres. Røggasrør og varmerør skal isoleres. Der skal laves diverse tests, så anlægget er klar til opstart.

Fliskedel - SSF Energi - Aktive Energi Anlæg

El-installationen er i fuld gang. El-installationen er sidste del af projektet, hvor alle elektriske komponenter såsom pumper, motorventiler og diverse følere forbindes med el-tavlen.

Projektet tæt på afslutning

Fliskedlen er færdig. SSF Energiselskab. Installeret af Aktive Energi Anlæg.

Fliskedlen er nu færdigmonteret og klar til opstart. Den eksisterende flisindskubning og flissnegl er genbrugt. Gallerier er lavet, så anlægget efterfølgende kan serviceres.

First fire. Fliskedel SSF Energiselskab. Installeret af Aktive Energi Anlæg.

First fire! I slutningen af september blev der sat ild i kedlen, og fra oktober har den nye 1,1 MW kedel forsynet beboerne i Snertinge med CO2- og miljøvenlig varme.

Varmepumpe. SSF Energiselskab. Installeret af Aktive Energi Anlæg.

Varmepumpen er nu færdigmonteret med el og rør og mangler blot beklædningen samt det sidste isolering.

Beklædt varmepumpe. SSF Energiselskab. Installeret af Aktive Energi Anlæg.

Her ses den beklædte varmepumpe. SSF Energiselskab har ønsket beklædningen, således at varmepumpen står flot ved siden af de andre energianlæg. Ligeledes skal der lægges gulv og males, så hele rummet fremstår skarpt og rent i udtrykket.

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!