Del

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. investerer i positiv miljøpåvirkning og sund forbrugerøkonomi

Indledning

Efter bortfald af grundbeløbet ved udgangen af 2018 er varmeprisen hos Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. steget betragteligt og for at stabilisere varmeprisen, var ønsket at installere en el-drevet luft/vand varmepumpe, der skal køre i samdrift med solvarmeanlægget og de eksisterende naturgasanlæg.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. er bygherre ved etableringen af det 1 MW el-drevne varmepumpeanlæg, som placeres i den nye teknikbygning ved det eksisterende solvarmeanlæg på Søndre Fælledvej.

Der ændres ikke på Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.s eksisterende varmeproduktionsenheder, naturgas og solvarme, og varmepumpeanlægget skal udnytte udeluft som varmekilde.

Varmepumpeanlægget skal kobles sammen med Tørring Kraftvarmeværk, så varmeproduktionen ledes
direkte til byen, opblandes med varme fra hhv. motor- og kedelanlæg, træpillekedel og/eller opbevares i akkumuleringstankene.

Hedensted Kommune gav efter miljøbeskyttelseslovens § 19 tilladelse til Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. på etablering af varmepumpeanlægget den 10. oktoebr 2019.

Nærværende case, beskriver totalentreprisen, som Aktive Energi Anlæg A/S underskrev kontrakt på sammen med Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. i marts 2020.

 

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 1 MW el-drevet varmepumpeanlæg, der optager energien fra omgivelserne ved en udeluft temperatur på 0°C / 85% RH (designpunkt) gennem en glykol/vandkreds (designpunktet).

Varmepumpen placeres i en ny tilbygning til den eksisterende teknikbygning som i forvejen rummer solvarmeanlæggets installationer.

Derudover installeres en række energioptagere, til at trække energien ud af udeluften og ind i kølekredsen. Energioptagerene kan også benyttes som standard tørkøler for at bortlede overskydende varme fra solvarmeanlægget. Energioptagerne monteres i et galvaniseret stålgalleri der er ca. 2 m i højden, forsynet med en gangbro og trappe for at kunne servicere ventilatorer.

AEA har i forbindelse med valg af energioptagere haft stor fokus på afrimningsproces/-cyklus og har desuden, som alternativ til kølegård, valgt en faskine-løsning til opsamling af hhv. kondensat og overfladevand.

Der er ikke medregnet nogen former for støjvægge rundt om energioptagerene, idet de gældende lydkrav overholdes.

Den nye tilbygning opføres med ensidig taghældning, der er spejlvendt i forhold til den eksisterende bygning, der ses på foto herover, og med en indvendig benhøjde på 5 meter i bygningens høje side. AEA efterkommer dermed Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.s ønske om materialevalg og design, som den eksisterende bygning, hvilket er medvirkende til at give den samlede bebyggelse en stærk arkitektonisk identitet.

AEA har valgt at tilbyde et 2-trins NH3- varmepumpeanlæg bestykke med et 2 stk. stempelkompressor units, som hhv. fabrikat Sabroe, type HPC 104 SV og hhv. fabrikat Sabroe, SMC 116 LV, med tilsammen 1,07 MW i designpunkt, der benytter energien fra omgivelserne i energioptagerdelen.

Varmepumpesystemet bliver leveret som et modulopbygget anlæg, hvor flere komponenter er sammenbyggede på rammer inden leveringen på installationsstedet. Derefter forbindes modulerne på pladsen til et samlet varmepumpeanlæg.

De valgte 4 stk. energioptagere er af typen ”flat-bed”, som fabrikat Alfa Laval, der helt specielt trækker luften ned igennem coilen, hvorved varmen fra ventilatormotorerne afsættes – også i kølekredsen.

Aktive Energi Anlæg A/S har i projektet fokus på virkningsgrader, økonomi og på at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Det forventes at varmepumpeprojektet vil realisere en energibesparelse til en værdi af ca. 3,9 mio. kr. hos Tørring Kraftvarmeværk. Samtidigt vil projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.s varmeproduktion og er derfor en væsentlig del af selskabets energispareindsats

I forhold til forbrugerøkonomien vil der være en besparelse for forbrugerne ved gennemførelse af varmepumpeprojektet, idet den selskabsøkonomiske besparelse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til “hvile i sig selv”-princippet.

Varmepumpeprojektet ender dermed med at have en positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed sidste men ikke mindst, en positiv forbrugerøkonomi.

Test af anlægget starter ultimo oktober 2020, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være ultimo november 2020.

APRIL 2020    |    Af SVEN ERIC SØRENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S